การอบรมภาคทฤษฏีของผู้ขับรถบรรทุก ( 10 ชั่วโมง )

ภาคทฤษฎีในห้องเรียน เวลา
1.ความรู้เกี่ยวกับ กฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 2 ชั่วโมง
2.ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแพ่ง และอาญาที่ เกี่ยวข้องกับผู้ขับรถ 1 ชั่วโมง
3.ความรู้เกี่ยวกับหลักกการขับรถอย่างปลอดภัย และ การคาดการณ์ 2 ชั่วโมง
4.ความรู้เกี่ยวกับรถและเครื่องยนต์ การบำรุงรักษา การบรรทุกและการแก้ไขข้อขัดข้องเบื้องต้น 3 ชั่วโมง
5.ความรู้เกี่ยวกับหน้าที่ผู้ขับรถ มนุษยสัมพันธ์ ของผู้ขับรถ และมารยาทในการขับรถ 1 ชั่วโมง
6.ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสินค้าและการขนส่ง วัตถุอันตราย 1 ชั่วโมง
รวมเวลาอบรม 10 ชั่วโมง

ภาคปฏิบัติ 20 ชั่วโมง มีเนื้อหา ดังนี้

 1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรถ และพื้นฐานการขับรถที่ใช้เพื่อการขนส่งเบื้องต้น   3 ชม.
 2. ทบทวน ทดสอบความสามารถการขับรถยนต์   2  ชม.
 3. การฝึกหัดขับรถตามท่าฝึกต่าง ๆ   5  ชม.
  • การขับรถเดินหน้าและหยุดรถเทียบทางเท้า
  • การขับรถเดินหน้าและถอยหลังซองตรง
  • การขับรถถอยหลังเข้าจอดและเดินหน้าออกจากช่องว่างด้านซ้าย ขนาดกับขอบทาง
  • การกลับรถทางแคบ
  • การขับรถถอยหลังเข้าจอดและเดินหน้าออกจากช่องว่างด้านซ้ายมุมฉาก 90 องศา
  • การหยุดรถทางราบ (Emergency Break)
  • การหยุดรถและออกรถบนถนนทางลาด หรือสะพานจำลอง
  • การขับรถถอยหลังเข้าจอดและเดินหน้าออกจากช่องว่างด้านขวามุมฉาก 90 องศา หรือเดินหน้าหรือถอยหลัง เพื่อกลับรถในพื้นที่ว่าง
  • การขับรถเข้าทางโค้งรูปตัวเอส
  • การขับรถเลี้ยวมุมฉากรูปตัวแอล 2 ตัวติดกัน
  • วงเวียน
  • ทางร่วมทางแยก
  • การปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจร
 1. การฝึกหัดขับรถนอกสถานที่ ตามสภาพถนนจริง 10 ชม.

สอนขับรถบรรทุก ภาคปฏิบัติพร้อมเทคนิคการฝึกขับได้อย่างมืออาชีพ (20 ชั่วโมง)
ฝึกหัดขับรถ การกะระยะ การถอย วงเลี้ยว จุดบอด และปฎิบัติท่าต่างๆ เป็นต้น