หลักสูตรการเรียนขับรถยนต์เพื่อสอบใบขับขี่

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการขับรถ อย่างปลอดภัย ซึ่งถือเป็นหัวใจของการเรียนการสอน และสิ่งที่จะได้เพิ่มเติมคือ ความพร้อมในการสอบใบขับขี่
 • ปลูกฝังจิตสำนักและมารยาท เพื่อการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย
 • มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายจราจร เพื่อการสร้างวัฒนธรรมการขับขี่ปลอดภัย
 • มีความรู้เกี่ยวการดูแลรักษารถด้วยตนเอง สามารถใช้อุปกรณ์ที่สำคัญและจำเป็นต่าง ๆ ในรถได้อย่างถูกต้อง
 • ได้รับการฝึกฝนทักษะการขับขี่ตามท่าปฏิบัติต่าง ๆ ในสนาม รวมทั้งท่าที่ใช้สอบในสนามสอบจริงเพื่อให้เกิดความมั่นใจ และมีความพร้อมในการสอบ
 • ได้ฝึกทำข้อสอบ และมีเจ้าหน้าที่ดูแล ให้คำแนะนำเรื่องการติวข้อสอบ เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมในการสอบข้อเขียน

สามารถเรียนได้ทั้งผู้ที่ขับรถเป็นอยู่แล้วหรือไม่เคยขับรถมาก่อน หลักสูตรนี้มีชั่วโมงเรียนไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมง ประกอบด้วย

ภาคทฤษฎี ไม่น้อยกว่า 5 ชั่วโมง ประกอบด้วย

 1. ความรู้เกี่ยวกับกฏหมายว่าด้วยจราจรทางบก กฏหมายว่าด้วยรถยนต์ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 1.30 ชั่วโมง
 2. ความรู้เกี่ยวกับขับรถอย่างปลอดภัย  2 ชั่วโมง
 3. จิตสำนึก และมารยาทการขับรถ 1 ชั่วโมง
 4. ข้อปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 30 นาที

ภาคปฏิบัติ ไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมง ประกอบด้วย

 1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรถและพื้นฐานการขับรถยนต์ ไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง
  • การตรวจเช็ครถประจำวัน
  • การเตรียมความพร้อมในห้องโดยสาร
  • การควบคุมและบังคับรถยนต์ให้เคลื่อนที่ และการหยุดรถ
  • การใช้คลัทช์ คันเร่ง และเบรกอย่างถูกต้อง
  • การใช้เกียร์ในระดับความเร็วที่แตกต่าง
  • การขับรถเดินหน้าและถอยหลังในทางตรง
 2. การฝึกหัดขับรถในท่าฝึกต่าง ๆ ไม่น้อยกว่า 4 ชั่วโมง
  • การขับรถเดินหน้าและการหยุดรถเทียบทางเท้า
  • การควบคุมความเร็วรถ (การขับรถซิกแซกหรือการขับรถในโค้งรูปตัวเอส)
  • การกลับรถทางแคบ
  • การขับรถเดินหน้าและถอยหลังซองตรง
  • การขับรถเลี้ยวมุมฉากต่างๆ
  • การขับรถถอยหลังเข้าจอดและเดินหน้าออกจากช่องว่างด้านซ้ายขนานกับขอบทาง
  • การขับรถถอยหลังเข้าจอดและเดินหน้าออกจากช่องว่างด้านซ้ายมุม 90 องศา
  • การขับรถถอยหลังเข้าจอดและเดินหน้าออกจากช่องว่างด้านขวามุม 90 องศา
  • การขับรถเดินหน้าเข้าจอดและถอยหลังออกจากช่องว่างด้านซ้ายมุม 90 องศา
  • การขับรถเดินหน้าเข้าจอดและถอยหลังออกจากช่องว่างด้านขวามุม 90 องศา
  • การหยุดรถ และการจอดรถ และการออกรถบนทางลาดชันหรือสะพาน
  • การหยุดรถบนทางราบ
  • การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก
 3. การฝึกหัดขับรถยนต์นอกสถานที่ตามสภาพถนนจริงไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง