รถจักรยานยนต์เพื่อสอบใบขับขี่

เหมาะสำหรับผู้ที่ขี่รถจักรยานยนต์เป็นอยู่แล้ว แต่ยังไม่มีใบขับขี่ หลักสูตรนี้มีชั่วโมงเรียนไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมง ประกอบด้วย

ภาคทฤษฎี ไม่น้อยกว่า 5 ชั่วโมง ประกอบด้วย

 1. ความรู้เกี่ยวกับกฏหมายว่าด้วยจราจรทางบก กฏหมายว่าด้วยรถยนต์ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 1.30 ชั่วโมง
 2. ความรู้เกี่ยวกับขับรถอย่างปลอดภัย  2 ชั่วโมง
 3. จิตสำนึก และมารยาทการขับรถ 1 ชั่วโมง
 4. ข้อปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 30 นาที

ภาคปฎิบัติ ไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมง ประกอบด้วย

1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรถและพื้นฐานการขับขี่รถจักรยานยนต์ ไม่น้อยกว่า 5 ชั่วโมง

 • การเตรียมตัวก่อนขับขี่
 • การควบคุมรถในขณะไม่เคลื่อนที่
 • การควบคุมรถในขณะเคลื่อนที่
 • การออกรถและการเร่งเครื่องยนต์อย่างนุ่มนวล
 • การเปลี่ยนเกียร์
 • การเบรก (ตอนที่1)
 • การควบคุมความเร็ว

2.การฝึกหัดขับขี่ตามท่าฝึกต่างๆ ไม่น้อยกว่า 5 ชั่วโมง

 • การเบรก (ตอนที่2)
 • การขับรถเข้าทางโค้งรูปตัวเอสหรือทางโค้งรูปเลขแปด
 • การควบคุมคันเร่งและการทรงตัวบนทางคดเคี้ยวที่มีสิ่งกีดขวาง
 • การทรงตัวที่ความเร็วต่ำบนไม้กระดาน
 • การทรงตัวบนไม้รางลูกระนาด
 • การขับขี่โดยปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก
 • การขับขี่และการจอดรถบนทางลาดชันหรือสะพาน
 • การขับขี่เมื่อมีคนซ้อนท้าย