กรุณากรอกข้อมูลของท่าน

ส่งข้อมูลสมัครเรียน

1.คุณสมบัติผู้เรียน

– มีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์ กรณีเรียนหลักสูตรการสอนขับรถจักรยานยนต์
– มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ กรณีเรียนหลักสูตรการสอนขับรถยนต์
– มีอายุไม่ต่ำกว่า 21 ปีบริบูรณ์ กรณีเรียนหลักสูตรการสอนขับรถที่ใช้เพื่อการขนส่ง
– ไม่เป็นผู้มีร่างกายพิการจนเป็นที่เห็นได้ชัดว่าไม่สามารถขับรถได้
– ไม่เป็นโรคต้องห้ามตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด

2.เอกสารหลักฐานการสมัครเรียน

– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหลักฐานอย่างอื่นที่ใช้แทนบัตรประจำตัวประชาชน
– ใบรับรองแพทย์ (ไม่เกิน 1 เดือน)